Record details

Subject heading
    vrt
Article
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    Adequate depth of boreholes in hard rocks: a case study in Ghana
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Borehole ground surface temperature history and coupling between ground and air temperatures: A case study from a thermometric well near Evora, Portugal
    Changed of Parameters of Magnetic Anisotropy of Foliated Rocks under Pressure
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Climate Warming: Evidence Monitored in the Subsurface
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Curiosity Mars Science Laboratory
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Exploration Boreholes
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid Inclusion Planes vs. Fracturing in PTP-3 Borehole at Podlesí Granite Stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    High resolution temperature monitoring in a borehole, detection of the deterministic signals in noisy environment
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia
    Monitorování podzemních vod
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Netradiční způsoby degazace
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    P-wave velocity anisotropy determined on amphibolite samples from a borehole in the Rataje Zone of Kutná Hora crystalline complex
    Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the Carpathian Foredeep (Karpatian, Czech Republic)
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Palynomorphs, paleoenvironment and sequence stratigraphy in the boreholes of Cenomanian and Lower Turonian age from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 5., Kamchatka, its early cartography and recent climate changes
    Possibilities of using geological and geophysical data to create a 3D structural model of Upper Silesia Coal Basin
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part 1, Experiments and field data
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Recent climate change reconstructed from the borehole temperature data
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Signature of the last ice age detected in the subsurface temperatures
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Smutný osud geologického vrtu H-1 v jižních Čechách
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Survey of a carbon dioxide pressure field in the Western Bohemia Spring Region
    Tectonic evaluation of borehole PTP-3 in the Krušné hory Mts. with ImaGeo mobile corescanner
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Variations in discharge and temperature of mineral springs at the Františkovy Lázně spa, Czech Republic, during a nearby earthquake swarm in 1985/1986
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Z historie vrtání v moldanubickém krystaliniku na Českokrumlovsku
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zoisit z Plzně
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii