Record details

Subject heading
    vzorkování
Article
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Application of the acid ammonium oxalate method to samples from a loess-paleosol site near Bořetice (Czech Republic)
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest
    Can detailed sampling and taphonomical analysis of Foraminiferal assemblages offer new data for paleoecological interpretations?
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Darf man Schwermineralkonzentrate bei ihrer laboratorischen Bearbeitung vierteln?
    Dating the transition
    Documentation of Geological and Archaelogical Features Using the Lacquer-Film Method
    Der Einfluss der Masse analytischer Einwaagen auf die Richtigkeit analytischer Resultate
    FOREGS geochemical mapping : Based on the FOREGS Geochemical Mapping Manual
    FOREGS geochemical mapping field manual
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Heavy mineral prospecting
    Hydrogeochemical Methods
    Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Li-F micas from the granite stock at Podlesí, Czech Republic
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Magnetic anisotropy of an extremely fractionated granite: the Podlesí stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Monitorování podzemních vod
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    P-wave velocity anisotropy determined on amphibolite samples from a borehole in the Rataje Zone of Kutná Hora crystalline complex
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Pravdivost analýzy
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Quality of water in the experimental river basins
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Stream sediment geochemistry
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vzorkování povrchových a podzemních vod
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam