Record details

Subject heading
    zásoba vody
Article
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Groundwater development, management and protection at regional scale: the Police basin (Czech Republic)
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Hydrogeology
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru