Record details

Subject heading
    zásobník podzemní
Article
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    The development of sprayed clay technology with respect to deep repositories for radioactive waste
    Disposal of radioactive waste in rock caverns: situation in the Czech republic
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Fluorescein uranin detection by TV cameras
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 1. Influence of an aquitard conductivity on the flow in adjoining aquifers
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Ilegální skládka toxického odpadu v šáreckém podzemí
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
    Low-temperature hydrothermal interaction of Cs-containing solutions with a granite: an experimental approach
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Podzemní skladování
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Possibilities and Problems of Deterministic Numerical Modelling of Groundwater Flow in Hard Rocks : Parametric Case Study in Central Bohemia
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské Geotechnické dny
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Seismic event location in the vicinity of the underground gas storage Háje-Příbram
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Sprayed clay technology for the deep repository of high-level radioactive waste
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
    The testing of loaded bentonites in connection with deep repository engineered barrier
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Underground gas storage Dolni Bojanovice
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
    Výsledky intenzifikačních prací prováděných na PZP Lobodice v letech 1994-1997
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň