Record details

Subject heading
    zásobování vodou
Article
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Drinking water supply in the Czech Republic
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologické poměry
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrogeology
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství