Record details

Subject heading
    zdroj znečištění
Article
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Co jsou dioxiny?
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sources of lead pollution in Central Europe over the past 200 years
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Těžké kovy v povodí Odry
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka