Record details

Subject heading
    zdroje energetické
Article
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Bylo, nebylo-
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Controls on delta plain sandstone geometries and their implication for reservoir exploration in Middle Jurassic successions: Saltwick Formation, Yorkshire Ness Formation, North Sea
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Energetické suroviny Polska
    Evropská a slovenská energetická politika
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Suroviny a hornická činnost
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vodní elektrárny
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    World coalbed methane projects
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.