Record details

Title keyword
    Bíliny
Monograph
    Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců
Article
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Fasetové výbrusy aragonitu z Hořence u Bíliny
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paramorfózy křemene po pravděpodobném melanoflogitu z Kučlína u Bíliny
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Sádrovec z Kučlína u Bíliny
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe