Record details

Title keyword
    Detailní
Monograph
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Etapová zpráva - Detailní povrchový hydrogeologický výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum
Article
    Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
    Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká