Record details

Title keyword
    Detailním
Monograph
    Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku
    Využití Cs - magnetometrie při detailním geologickém průzkumu
Article
    Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách