Record details

Title keyword
    Paleoekológia
Article
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu