Record details

Title keyword
    Paleoekologické
Monograph
    Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
Article
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
    Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Paleogeografické a paleoekologické svědectví ostrakodů jihomoravského paleogénu
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace