Record details

Title keyword
    Pásma
Monograph
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
Article
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Chromit z roveňského pásma v Kutné Hoře
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
    Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok z flyšového pásma
    Je dálkový průzkum použitelný při hydrogeologickém průzkumu mírného pásma?
    K ložiskovým poměrům Oselského pásma v Kutné Hoře
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K problémům staroměstského pásma a velkovrbenské klenby
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované)
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
    O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Pieniny - najatraktivnejší úsek bradlového pásma
    Podrobný průzkum krušnohorského zlomového pásma u Jezeří
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Rádiolarity z vybraných lokalít západnej časti bradlového pásma
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Středověké doly Oselského pásma v Kutné Hoře
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie)
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Výzkum vulkanických hornin šternbersko-hornobenešovského pásma v letech 1978-1980
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Základné črty geologickej stavby západnej časti pásma Čiernej hory
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu