Record details

Title keyword
    Pásme
Article
    Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch
    Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty)
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti