Record details

Title keyword
    Pásmem
Article
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)