Record details

Title keyword
    Problematice
Monograph
    Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná
    O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34
    Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
    Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice
    Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
Article
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    K metodologické problematice mikropaleontologického výzkumu svrchněproterozoických a staropaleozoických metamorfovaných hornin
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K problematice biosféry a hydrosféry
    K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    K problematice fluoru v uhlí
    K problematice funerálních jeskyní
    K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
    K problematice geologické interpretace ultrabazických hornin moravského moldanubika a brunovistulika
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K problematice oceňování těžebního podniku
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač.
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    K problematice pleistocenního zalednění pohoří Chamar-Daban
    K problematice polychlorovaných bifenylů ve vodách
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě
    K problematice režimu napjatých zvodní
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    K problematice stupňového členění kvartéru
    K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
    K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
    K problematice technického řešení přehrady Karolinka
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Opravte si sami, co se opravit dá (Jak se stavět k nové verzi WinWordu 2.0 v češtině a k problematice výměny informací)
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Technické normy proti efektivnosti. K problematice norem přírodního kameniva
    Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky
    Úvod k problematice 2. mezního stavu - deformace základové konstrukce
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku