Record details

Title keyword
    Problematike
Article
    K problematike distribúcie zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
    K problematike konglomeratov srednemoravskogo i severomoravskogo paleozoja
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    K problematike tvorby chemického zloženia krasovej vody (Nízke Tatry- Demänovská dolina)
    K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    Medzinárodné sympózium k problematike Západných Karpát
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Seminár o problematike inženiersko-geologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel