Record details

Title keyword
    Spolkové
Monograph
    Hlavní rysy geologie spolkové země Lara, severozápad Venezuely
Article
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo