Record details

Title keyword
    Variská
Article
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Variská orogeneze v sileziku
    Variská příkrovová stavba v moldanubiku
    Variská subdukce - klíč k pochopení stavby Českého masívu?
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika