Record details

Title keyword
    Variské
Article
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
    Karbonské arkózy, variské granitoidy a subsekventní vulkanismus
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
    Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Variské Vogézy: příklad šikmé transprese
    Variské vrásnění připomíná drama
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu