Record details

Title keyword
    Variských
Monograph
    Uranové ložisko Rožná - Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a postvariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Article
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Drift variských a pre-variských formací Českého masívu interpretovaný z paleomagnetických dat
    Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Model pozdně variských a povariských mineralizací na uranovém ložisku Rožná
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu