Record details

Title keyword
    Využívania
Monograph
    Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov
Article
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Seminár "Podzemné vody okolia Košic a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva