Record details

Title keyword
    Zastoupení
Monograph
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
Article
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Úvahy nad mapami procentního zastoupení šedých sedimentů ve středočeských a lugických pánvích
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov)
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky