Record details

Title keyword
    Zátěži
Monograph
    Celková atmosférická depozice Ca v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice protonů v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice
    Kritická zátěž dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Kritická zátěž síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Mapa atmosférické depozice BC (bazických kationtů) v KRNAP a CHKO Jizerské hory In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
    Mapa kritických zátěží Pb na lesních lokalitách smrkových porostů (ekotoxikologické kritérium)
    Mapa překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí
    Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí
    Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží
    Překročení kritické zátěže dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
    Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
Article
    B. Faktory negativně ovlivňující biologickou rozmanitost - 9. Překročení kritických zátěží dusíku
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Změny látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
    Změny vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň