Record details

Title keyword
    Úvahy
Monograph
    Dinosauři v kupce sena : Úvahy o povaze přírodních věd
    Dinosouři v kupce sena : Úvahy o povaze přírodních věd
    O počátku, cestě a znamení časů : úvahy o vědě a vědění
Article
    Imago Mundi : Úvahy o geoevoluci
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Úvahy nad mapami procentního zastoupení šedých sedimentů ve středočeských a lugických pánvích
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Život jako geologická síla. Úvahy nad knihou P. Westbroeka