Record details

Title keyword
    účely
Monograph
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Seeberg - hrad
    Geofyzikální průzkum pro hydrogeologické účely na lokalitě Točník u Klatov
    Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
Article
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Inžinierskogeologické hodnotenie a prognózovanie geosystémov pre účely urbanizácie
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Mapy inžinierskogeologického rajónovania pre účely urbanizácie
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely
    Několik příkladů rozboru a použití planetárních ekvidistančních modelů pro prospekční účely
    Ocenenie štrkovísk pre vodárenské účely v oblasti Kúty-Holíč
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Uhlí jako náhrada sazí pro účely plnidla k výrobě pryží
    Úprava zahrievacieho stolíka Leitz 350 na kryptometrické účely
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využitie minerálnych vôd pre plniarenské účely
    Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby