Record details

Title keyword
    údajů
Monograph
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
    Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Article
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Grónský ledový příkrov : záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    Grónský ledový příkrov. Záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Předpověď geomagnetické aktivity pomocí snímků z družice YOHKOH a údajů z geomagnetické observatoře Budkov
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí