Record details

Title keyword
    úpatí
Monograph
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Article
    Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Co skrývá úpatí Řípu. Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Geofyzikální náklonoměrná měření na úpatí Krušných hor
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    Lahar na úpatí Doupovských hor
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Pseudokrasová jeskyně na severním úpatí Ralska
    Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Výsledky geologického mapování Salesiovy výšiny na úpatí Krušných hor
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu úpatí plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech