Record details

Title keyword
    útvaru
Monograph
    Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS
    Stanovisko k územnímu plánu sídelního útvaru Chabařovice-Změna č. 6 - Návrh a Odůvodnění, zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
Article
    Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologie andezitových skalních útvarů v pohoří Vtáčnik
    Geomorfologie skalních útvarů v Keprnické hornatině
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Typy krápníkových útvarů
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Vysvětlivky a komentář k mapám paleoreliéfu karbonu, mocnosti pokryvu a typologie pokryvných útvarů
    Za krásami erozních útvarů Kappadocie
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru