Record details

Title keyword
    ČGÚ
Monograph
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
Article
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Plnění úkolu 4200 v oddělení analytické chemie ČGÚ
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Zavedení metody Nd-Sm v ČGÚ