Record details

Title keyword
    ČSR
Article
    Antropogenní militární val na Hostýně a jeho geomorfologická valvace mezi zemními valy v ČSR
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Budování a provoz automatického registru sesuvů ČSR
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Geochemická charakteristika pitných vod ČSR
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Hornické naučné stezky v ČSR
    Jak dále v regionálním šlichovém výzkumu v ČSR
    Kvalita pitných vod ČSR
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nový výzkum bentonitu v ČSR
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Péče o čistotu podzemních vod v ČSR
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
    Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR
    Těkavé organické látky v pitných vodách ČSR
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Dokonč.
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Pokrač. 1
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR
    Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot