Record details

Title keyword
    Čechy
Monograph
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové.
    Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy)
    Stáří a geneze eisgarnského granitu a jeho pozdních diferenciátů (Waldviertel - jižní Čechy)
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
    Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy)
Article
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Cihlářská surovina ze Stvolínek (sev. Čechy)
    Čechy jsou možná obrovským meteoritovým kráterem
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy)
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy)
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice)
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) (12-24 Praha)
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník)
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)
    Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy)
    Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stilpnomelan v proterozoiku Říčanska, střední Čechy
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy)
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)
    Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
    Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy)
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Západní Čechy - přírodní geodynamická laboratoř
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)