Record details

Title keyword
    Československa
Monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
    Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. 15. československá bioklimatologická konference
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). 2
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka. 2005, Praha, 172 s
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Hydrogeologické mapy Československa 1:1 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Základní hydrogeologické mapy Československa 1:200 000
Article
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    Československá didaktika geologie v období mezi světovými válkami (1918-1945)
    Československá geografická literatura v roce 1982
    Československá geografická literatura v roce 1983
    Československá geologická periodika
    Československá nerudní ložiska, jejich současný stav a perspektivy
    Československá účast na získávání nerostných surovin v zahraničním podnikání
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
    Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tvářnosti Země na příkladech z Československa
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Od Pražského jara k rezignaci. Československá společnost v období normalizace.
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pleistocenní permafrost na území Československa
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Prvá československá vulkanologická expedícia na Kamčatke
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Reliéf Československa. I
    Reliéf Československa. II
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
    Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Studium zamětřesného ohrožení Československa
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země
    Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)