Record details

Title keyword
    čs
Monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
Article
    1. Čs. speleologická expedice Himalaya
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Čs. geologové v Maroku
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Hlavní rozvojové problémy čs. magnezitového průmyslu
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Perspektivy afghánské ekonomiky a čs. geologie
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
    Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu
    Výzkum čs. trhu drahých a ozdobných kamenů
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987