Record details

Title keyword
    černých
Monograph
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
Article
    Chemická struktura černých uhlí
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Geochemie organických látek z proterozoických černých břidlic
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek)
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Stupeň redukce a vlastnosti černých uhlí
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Žulové kameny u Černých Voděrad