Record details

Title keyword
    červenci
Monograph
    Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa
Article
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Povodeň na Jílovském a Olšovém potoce v červenci 1987
    Povodeň na řece Moravě v červenci 1997
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové procesy v červenci 1997 na Moravě
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady