Record details

Title keyword
    českém
Monograph
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Člověk a jeskyně v Českém krasu
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Křídové sedimenty v Českém ráji
    Sborník přednášek 1. konference o výzkumu a vývoji na Českém báňském úřadě
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
Article
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
    Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
    Co objevili v Českém ráji vulkanologové?
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Čertova ruka v Českém ráji
    České granáty v českém skle
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Dějiny paleoichtyologie v českém terciéru
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Drábovny v Českém Ráji
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Homolovy výzkumy v Českém krasu
    Homolovy výzkumy v Českém krasu. The History of speleological research of V. Homola in the Bohemian Karst
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
    Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
    Interval spodního karbonu v Českém masívu (kulm, raná molasa a horotvorné fáze)
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Marie v Českém krasu
    Jeskyně skupiny 23 v Českém krasu
    Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Kalcit v Českém středohoří
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
    Lytospira Koken a Murchisonia (Hormotomina) Grabau et Shimer v českém spodním devonu
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Macháčkova jeskyně v Českém krasu - první jeskyně ve vápencích chýnických
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Měkkýši PR Bystřice v Českém lese
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Minerály reyerit-zeofylitové skupiny v Českém středohoří
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nástin vývoje vyhrazených nerostů v českém horním právu
    Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    O údajném výskytu trilobitů Ectillaneus Hughesi (Hicks) a Ormathops Nicholsoni (Salter) v českém ordoviku
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
    Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí - svrchní perm
    Periody a fáze krasovění v českém krasu
    Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Podčeleď Thysanopeltinae v českém spodním paleozoiku (Styginidae, Trilobita)
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Popularizace geologie na českém internetu
    Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přibyslavický peraluminiový granit - geochemická anomálie fosforu v Českém masívu
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Říčanský granit v Českém masívu a těleso Ploumanach v Bretani: intruzivní nebo vulkanická tělesa?
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Severojižní lineární tektonika v Českém krasu
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji
    Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji
    Šokový křemen v českém kráteru
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Vtah výskytů pramenů a průběhu zlomů v Českém masívu
    Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zemské teplo v Českém masivu
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří