Record details

Title keyword
    Českých
Monograph
    5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška stavovského povstání.
    A. V. Lebeda nekorunovaný král českých puškařů
    Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku
    Biedermeier, umění a kultura v českých zemích 1814-1848
    Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
    Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců
    Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu.
    Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Povodně v českých zemích
    Povodně v českých zemích
    Požáry v českých zemích
    Sto českých vědců v exilu: encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci
Article
    5. konference o vltavínech v Českých Budějovicích
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II.
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Broušení českých granátů
    Cedníková struktura plagioklasových fenokrystů českých vyvřelin
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
    Drahý kámen v inkrustacích českých gotických památek
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích
    Fotoluminiscence v českých jeskyních
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Ještě k otázce českých "menhirů"
    K modernizaci českých tíhových podkladů
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K původu rodových jmen některých českých křídových rostlin
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Lygodium : exotická kapradina českých třetihor
    Metodologické problémy starších nálezů orientálních mincí v Českých zemích: Kelčský případ
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Nástin vývoje rudného hornictví v českých zemích 1918-1945
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Netradiční využití českých granátů
    "Nová" historická tornáda a tromby v českých zemích
    Nové ložisko českých granátů v Podkrkonoší
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    O českých trilobitech z rodu Orphanaspis, Selenopeltoides a Taemasaspis (Odontopleuridae)
    Obsah toxických kovů v sedimentech českých rybníků
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Osídlení českých zemí
    Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic
    Po stopách českých dinosaurů
    Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
    Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích.
    Rubelit ve svatováclavské koruně : výzkum českých korunovačních klenotů
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Uran v českých dějinách
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Zlato v českých dějinách
    Zlato v českých dějinách
    Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic
Serial
    Časopis lékařů českých
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy