Record details

Title keyword
    činnost
Monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
Article
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Činnost chemické laboratoře
    Činnost chemických laboratoří
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Činnost geologicko-měřické služby v roce 1979 a 1980
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Činnost ZO ČSS 6-14 Suchý žleb na Harbešské plošině
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Geologický průzkum a těžební činnost v Mosambiku
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Horniny a činnost živých organismů
    Má antropogenní činnost vliv na skleníkový efekt?
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Publikačná činnosť Gustava Fallera
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Sopečná činnost
    Sopečná činnost na Slovensku
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Středoškolská odborná činnost - cesta ke zkvalitnění přípravy vysokoškolsky vzdělaných analytických chemiků
    Studijně rozborová činnost
    Suroviny a hornická činnost
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vrtavá činnost živočichů v pískovcích
    Vulkanická činnost v siluru a devonu
    Vulkanická činnost v siluru a v devonu
    Vydavatelská činnost
    35. výročie založenia PŤZ Michalovce - vrtná činnosť
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkumná činnost Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie (PřF UK) a její perspektivy