Record details

Title keyword
    členenie
Article
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
    Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
    Zonárne členenie miocénu západných Karpát na základe vápnitej nanoflóry