Record details

Title keyword
    ďalšie
Article
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky