Record details

Title keyword
    Šlapanice
Monograph
    mapa inženýrskogeologického rajonování 24-43 Šlapanice
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Šlapanice 24-43, 1 : 50 000
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
Article
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Fosilní měkkýši z lokality Černovice II (24-43, Šlapanice)
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Šlapanice
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)