Record details

Title keyword
    šíření
Monograph
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
Article
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
    Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě
    Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách
    Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
    Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem
    Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje
    Šíření pouští : jeden z akutních problémů dneška
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace