Record details

Title keyword
    širším
Monograph
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
Article
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava)
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice