Record details

Title keyword
    ťažkých
Article
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy