Record details

Title keyword
    žil
Monograph
    Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011
Article
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Charakteristika antimonitových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom Rudohorí
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemismus žil 'svatojanského diabasu' úseku Loděnice-Bubovice
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    František Pošepný a jeho ascensní teorie o vzniku rudních žil
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní nerosty z kalcitových žil v Liticích nad Orlicí
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu
    Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli