Record details

Title keyword
    životní
Monograph
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Geochemie a životní prostředí
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Geologie a životní prostředí
    Kámen a životní cesta. Námět
    Konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
    Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK
    Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference
    O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA)
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    Posuzování vlivu koncepce "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
    Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Sborník přednášek "Geochemie a životní prostředí"
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
    Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Stanovisko ČGS k Posudku o vlivech záměru "Pískovna Věrovany" na životní prostředí, zpracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Těžba a její dopady na životní prostředí
    Těžba a její dopady na životní prostředí II
    Těžba a její dopady na životní prostředí IV
    Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí
    Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
    Živel Země. Země a životní prostředí.
    Životní prostředí - Brno 1996
    Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008
    Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy
    Životní prostředí-Brno 1996
    Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář
Article
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Čisté životní prostředí pro města a obce
    Dopad hornické činnosti na životní prostředí
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Fosilní paliva a životní prostředí
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemie pro životní prostředí
    Geoekologické aspekty vlivu jaderných elektráren na životní rostředí
    Geografický informační systém pro životní prostředí
    Geologické a účelové mapy pro životní prostředí
    Hnědé uhlí a životní prostředí
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Lomy a životní prostředí : Příklad z Francie
    Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    Odpady a životní prostředí
    Paleontologie jako životní elixír. Vzpomínka na profesora RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Pražská podzemní tajemství : mýty, fakta a vliv na životní prostředí
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Seismologie a životní prostředí
    Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů)
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv magnetosféry na životní prostředí
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv uložených odpadů na životní prostředí
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Vodní nádrže a jejich vliv na životní prostředí
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum profesora Józefa Oberca
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc.
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum Dr. Josefa Kožíška
    Životní jubileum Dr. Miroslava Střídy, CSc.
    Životní jubileum Františka Valína
    Životní jubileum Ing. Václava Šimánka, CSc.
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum Jaroslavy Loučkové
    Životní jubileum Jindřicha Štelcla
    Životní jubileum Karla Kirchnera
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum Petra Černého
    Životní jubileum Petry Burdové
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum PhDr.Jiřího Majera, CSc.
    Životní jubileum prof. dr. Otakara Matouška
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
    Životní jubileum prof.Dr.Jana Krejčího, DrSc.
    Životní jubileum profesora Bohuslava Fojta
    Životní jubileum předsedy Českého statistického úředu JUdr. Josefa Pravdy
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Eduarda Menčíka, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Emanuela Komínka
    Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc
    Životní jubileum RNDr. Marie Neužilové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Petra Květoně
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSC
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Věry Horákové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana
    Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc.
    Životní jubileum RNDr.Tomáše Kruti, CSc
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka
    Životní jubileum Vladimíra Prouzy
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
    Životní prostředí a geofyzika
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy
    Životní styl a surovinové zdroje
    Životní styl v třetihorách určovaly řeky. Geologie Prahy
Serial
    Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
    Regenerace : Časopis pro zdravý životní styl
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí