Record details

Title keyword
    02-41
Monograph
    geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-41
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-41
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-41
    mapa inženýrskogeologického rajonování 02-41 Ústí nad Labem
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-41 Ústí nad Labem
Article
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)