Record details

Title keyword
    12
Monograph
    5 th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 12 th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), April 11-14, Teplá, Czech Republic. Proceedibngs and excursion Guide
    9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003
    12. geologická exkurze 'Silur a devon Barrandovských skal a Přídolí'
    12. International Scientific-technical Conference Natural Mining Hazards 2005. Sublevel Mining-Mining Hazards
    12. KVARTÉR 2006
    12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt
    12. národní hydrogeologický kongres
    12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov
    12. pedologické dny : na téma: Antropogenní zatížení půd : sborník abstraktů
    27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, VolumeVI, section 12
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
    Górnicze zagrozenia naturalne 2005 /12./. 12
    How much CO2 can be stored in the geology ? Article in GEO ENeRGY, the newsletter of the European Network for Research in Geo-Energy, No 12, December 2005, p 1
    ICCE 12 International Conference on Composites/Nanoengineering, August 1-6, Tenerife, Spain
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 12 - 12 Louny
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Mikulčice - pohřebiště u 6. a 12. kostela
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře
    Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
    Proceedings of 12. International Congress of International Society for mine surveying
    Proceedings of the XII International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications. 12
    Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the holocene, Paleoclimate Research, ESF Project: European Paleoclimate and Man 12, 444 stran, 140 obr., Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1998
    Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006
    Sborník abstraktů - 12. pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 12
    Subcommission on Devonian Stratigraphy, Newsletter No. 12
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
Article
    12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r.
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    12. mezinárodní speleologický kongres ve Švýcarsku
    12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Historický podzemní objekt v Praze-Šárce. 12. 12
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Lead cycling in forested catchments: Trends in input-output mass balances over 12 years of easing industrial pollution
    A letter by Joachim Barrande to Daniel Oehlert concerning Praenatica (Gastropoda) written on May 12, 1882
    Memorial. Ivo Chlupáč, June 12, 1931-November 11, 2002
    Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic - 12. kostela
    Moment tensors of mining tremors - detection tool of the mode of rock-mass fracturing: mechanism of deep events on October 24 and October 12, 2005 in Moab Khotsong mine, S. Africa
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 12
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    UIS Bulletin: 12. Congres internationale de Spéléologie, 6. Colloque d'Hydrologie en pays calcaire et en milieu fissuré, SPELEMEDIA
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
Serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů