Record details

Title keyword
    22-21
Monograph
    geologická mapa - list 22-21 Příbram
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Příbram 22-21, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Příbram 22-21, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Příbram 22-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Příbram 22-21, 1 : 50 000
Article
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)